Các máy giặt của chúng tôi

Máy giặt tự động 22

AFYBN022

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 4 nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN.

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 01

AFYBN001

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ Giáp Thắng, Trần Xá,Yên Trung,Yên Phong,BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 02

AFYBN002

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 12/5/2021 8:49:35 PM

Tầng 4 tòa C-Nhà Trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 03

AFYBN003

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 12/5/2021 9:25:49 PM

Tầng 2 tòa C-Nhà Trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 04

AFYBN004

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 12/5/2021 9:27:43 PM

Tầng 3 tòa D-Nhà trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 05

AFYBN005

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 5 tòa D-Nhà Trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 06

AFYBN006

Trạng thái: Sẵn sàng

Chị Ngọc, Trần Xá, Yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 07

AFYBN007

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 12/5/2021 6:35:44 PM

Nhà trọ Giáp Lương,Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 08

AFYBN0008

Trạng thái: Sẵn sàng

Bác Phúc, Ấp Đồn, yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 09

AFYBN009

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Hoa Quynh, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 10

AFYBN010

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ Bền Nụ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 11

AFYBN0011

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Xiêm Hương- Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 12

AFYBN012

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Thuy Toan, Man Xa, Long Chau, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 36

AFYBN036

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 3 nhà trọ Chính Thuận, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 13

AFYBN0013

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 12/5/2021 9:42:59 PM

Nhà trọ cô Thơ, Yên lãng, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 35

AFYBN035

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 1 nhà trọ Chính Thuận, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 14

AFYBN014

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà Trọ chú Đề, Mẫn Xá, Long Châu, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 15

AFYBN0015

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà Trọ cô Hợi, Trung Hòa, Từ Sơn, bắc Ninh

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 16

AFYBN0016

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ anh Hùng, Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 17

AFYBN0017

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà Trọ cô Thanh Rích Gạo , Phù Chẩn,Từ Sơn, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 18

AFYBN0018

Trạng thái: Tạm khóa

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy test 002

TEST0002

Trạng thái: Tạm khóa

Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 48

AFYKG002

Trạng thái: Tạm khóa

An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 19

AFYBN019

Trạng thái: Sẵn sàng

KCN ViSip, Tiên Du, Bắc Ninh

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 20

AFYBN020

Trạng thái: Sẵn sàng

KCN ViSip, Tiên Du, Bắc Ninh

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động21

AFYBN021

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 23

AFYBN023

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 3, nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN.

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 24

AFYBN024

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ anh Hợp, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 25

AFYBN025

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Long Hường, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 26

AFYBN026

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 2 - Nhà Trọ Công Phú, Ô Cách, Đông Tiến, YP,BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 27

AFYBN027

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Quang Vân, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 28

AFYBN028

Trạng thái: Chuẩn bị

Nhà Trọ XMen, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 29

AFYBN029

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ Đức Hằng, Ấp Đồn, Yên TTrung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 37

AFYBN037

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 1 tòa C-Nhà Trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 30

AFYBN030

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Huyền Phúc, Yên Lãng, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 31

AFYBN031

Trạng thái: Tạm khóa

Tầng 4 - Nhà trọ Công Phú, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 32

AFYBN032

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 4, nhà trọ Cương Hới, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 33

AFYBN033

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 7 tòa D-Nhà Trọ Xuân Hỹ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 34

AFYBN034

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 2- nhà trọ Hồng Kông 1, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 39

AFYBN038

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Hồng Yến, Ấp Đồn, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 39

AFYBN039

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Vạn, Yên Lãng, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 40

AFYBN040

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Hòa Đoàn, Trân xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 41

AFYBN041

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ bác Minh, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 43

AFYBN043

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ chị Nhã, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

máy giặt tự động 44

AFYBN044

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Hiện, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 45

AFYBN045

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Đoàn, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 46

AFYBN046

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Buoi, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 47

AFYBN047

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ anh Hoạch, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 42

AFYBN042

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ chị Linh, Ô cách, Đông tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng