Các máy giặt của chúng tôi

Máy giặt tự động 22

AFYBN022

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 2 nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN.

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 01

AFYBN001

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 9:34:33 PM

Nhà Trọ Giáp Thắng, Trần Xá,Yên Trung,Yên Phong,BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 02

AFYBN002

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ chị Hà 1, ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 03

AFYBN003

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ chị Hà 2, ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 04

AFYBN004

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 4 Nhà Trọ Bền Nụ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 05

AFYBN005

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 9:02:55 PM

Nhà trọ chị Hà 3, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 06

AFYBN006

Trạng thái: Sẵn sàng

Chị Ngọc, Trần Xá, Yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 07

AFYBN007

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 9:59:09 PM

Nhà Trọ Giáp Thắng, Trần Xá,Yên Trung,Yên Phong,BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 08

AFYBN008

Trạng thái: Sẵn sàng

Bác Phúc, Ấp Đồn, yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Máy giặt tự động 09

AFYBN009

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Hoa Quynh, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 10

AFYBN010

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ Bền Nụ, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 11

AFYBN011

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 8:51:43 PM

Nhà trọ Xiêm Hương- Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 12

AFYBN012

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Thuy Toan, Man Xa, Long Chau, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 36

AFYBN036

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 3 nhà trọ Chính Thuận, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 13

AFYBN013

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ cô Thơ, Yên lãng, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 35

AFYBN035

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 1 nhà trọ Chính Thuận, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 15

AFYBN015

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ KTX Xanh, thôn 3 Thạch Thất, Hà Nội

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 16

AFYBN016

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 9:19:15 PM

Nhà Trọ KTX Xanh, thôn 3 Thạch Thất, Hà Nội

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 17

AFYBN017

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà TrọKTX Xanh, thôn 3 Thạch Thất, Hà Nội

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy Sấy tự động 18

AFYBN018

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ KTX Xanh, thôn 3 Thạch Thất, Hà Nội

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy test 002

TEST0002

Trạng thái: Tạm khóa

Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 19

AFYBN019

Trạng thái: Tạm khóa

KCN ViSip, Tiên Du, Bắc Ninh

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 20

AFYBN020

Trạng thái: Tạm khóa

KCN ViSip, Tiên Du, Bắc Ninh

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 21

AFYBN021

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 4, Nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 23

AFYBN023

Trạng thái: Tạm khóa

Tầng 3, nhà trọ Phục Hoài, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN.

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 24

AFYBN024

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ chị Hà 4, Tran Xa, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 25

AFYBN025

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Long Hường, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 26

AFYBN026

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 2 - Nhà Trọ Công Phú, Ô Cách, Đông Tiến, YP,BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 27

AFYBN027

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ Quang Vân, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 28

AFYBN028

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà Trọ XMen, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 37

AFYBN037

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 5 nhà trọ Long Hường, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 30

AFYBN030

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Huyền Phúc, Yên Lãng, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 31

AFYBN031

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 4 - Nhà trọ Công Phú, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 32

AFYBN032

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 10:09:19 PM

Tầng 4, nhà trọ Cương Hới, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 33

AFYBN033

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 5 Nhà trọ Xmen, Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 34

AFYBN034

Trạng thái: Sẵn sàng

Tầng 2- nhà trọ Hồng Kông 1, Ô cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 38

AFYBN038

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Hồng Yến, Ấp Đồn, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 40

AFYBN040

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ Hòa Đoàn, Trân xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 41

AFYBN041

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ anh Hưng, Mẫn Xá, Long Châu, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 43

AFYBN043

Trạng thái: Tạm khóa

Nhà trọ chị Ha 2, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

máy giặt tự động 44

AFYBN044

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Hiện, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 45

AFYBN045

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Đoàn, Trần Xá, Yên Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 46

AFYBN046

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ bác Buoi, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 47

AFYBN047

Trạng thái: Đang giặt - Từ lúc 4/16/2024 9:37:42 PM

Nhà trọ anh Son, Ô Cách, Đông Tiến, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng

Máy giặt tự động 42

AFYBN042

Trạng thái: Sẵn sàng

Nhà trọ Quy Lan, Tran Xa, Yen Trung, YP, BN

Thanh toán theo lần sử dụng